Политика за защита на личните данни на Медик Транс Асист ЕООД

Политиката за защита на личните данни на Медик Транс Асист ЕООД следва да се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR). Освен това следва да бъде съобразена със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България.

Във връзка със защитата и сигурността на данните, които са ни предоставени, следва да се прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да не се допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информацията.

Лице, отговорно за обработването на лични данни

Във връзка с обработването на лични данни, Медик Транс Асист ЕООД определя:

Антон Димитров Димов, Тел за връзка: +359 885 819 659, email: office@lineikata.bg

 Какви данни следва да се обработват

Защо се обработват личните данни

 1. За сключване или изпълнение на договор
 2. За изпълнение на законови и нормативни задължения

Категории получатели на личните данни

 1. Медик Транс Асист ЕООД изрично определя лицето, обработващо лични данни.
 2. Получатели на лични данни са и:

Правила за съхранение на личните данни

 1. Личните данни следва да се събират на хартиен и/или електронен носител.
 2. След извършване на дейността или услугата, всякакви лични данни следва да бъдат унищожени по подходящ начин.
 3. На всяко лице, което не се намира в договорни правоотношения с Медик Транс Асист ЕООД следва да бъде предоставена за подписване Декларация за обработване на лични данни.
 4. По искане на Антон Димитров Димов може да бъде направена проверка във всеки един момент за правилното изпълнение на политиката за Защита на лични данни.
 5. Обработващия лични данни, при установяване на нарушение, следва мигновено да информира органите на реда и да предприеме необходимите мерки за защита на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни

Данните следва да бъдат съхранявани добросъвестно и законосъобразно, единствено и само за изпълнението на целите, за които са събрани, за срока на договора.

След изтичането на срока на договора, те трябва да бъдат унищожени или заличени.

За изпълнението следва да следи обработващия лични данни.

Права на лицата, чиито данни се обработват:

 1. Право на достъп. Лицето има право да поиска: информация за това дали и как данните се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 2. Право на коригиране. Лицето има право да изиска да се коригират личните данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;
 3. Право на изтриване. Лицето има право да изиска да се изтрият личните данни, само в някои от следните случаи: същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; оттегли съгласието/ възрази за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; обработването на данните е признато за незаконно; националното или европейското законодателство изискват това.
 4. Право на ограничаване. Лицето има право да изисква да се ограничи обработването в някои от следните случаи: оспорва се верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, лицето желаете тяхното ограничено обработване; лицето подава възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 5. Право на преносимост. Лицето има право да поиска от нас да предоставим данните, които са ни поверени в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат.
 6. Право на възражение и жалба. При съмнение от страна на лицето, че Медик Транс Асист ЕООД нарушава нормативна уредба при събиране, съхраняване и обработване на лични данни има право да подаде жалба до нас, на която следва да отговорим в едномесечен срок.
 7. Право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че счита, че правата му във връзка с обработването на личните данни са нарушени.
 8. Право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. Лицето има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработка на личните данни.
 9. Упражняване на правата на лицата. Всяко лице може да упражни правата си като подадете изрично писмено заявление по имейл: office@lineikata.bg

Медик Транс Асист ЕООД полага всички усилия за защита на личните данни на физическите лица. Всяко лице, което извърши злонамерени или незаконни действия спрямо данните на физическите лица, ще бъде подведен под отговорност пред Органите на Република България.

При нарушение на сигурността на данните, Медик Транс Асист ЕООД уведомява КЗЛД в срок до 72 часа от установяване на нарушението.

линейка бърза помощ

error: Content is protected !!
Call Now Button